Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Amsterdam Made/Locally Made; Stichting Amsterdam Made, statutair gevestigd te Amsterdam, Hannie Dankbaarpassage 39, 1053 RT. KvK 61727490
b. Bestuur: de natuurlijke personen zoals deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
c. Deelnemers: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Amsterdam Made/Locally Made een deelname bedrag betaalt.
d. Deelname bedrag: een bedrag genoemd op de website van de Amsterdam Made/Locally Made en haar statuut.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amsterdam Made/Locally Made en een deelnemer, waarbij deelnemer de geldelijke bijdrage voldoet. En zo gebruik kan maken van de activiteiten die Amsterdam Made/Locally Made organiseert.
f. Mede organisator: rechtspersoon of de natuurlijke persoon die (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt voor de organisatie van een activiteit van Amsterdam Made/Locally Made.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten van Amsterdam Made/Locally Made. Indien in een activiteit of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en er een geheel mee te vormen.
2.2 Amsterdam Made/Locally Made kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door Amsterdam Made/Locally Made zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3 Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst, Bijdrage en Betaling

3.1 De overeenkomst is in principe voor de duur van minimaal 1 kalenderjaar. Wordt aangegaan bij aanmelding. Wordt niet schriftelijk vastgelegd. Wordt halfjaarlijks stil verlengd. Opzeggen geschiedt vóór de halfjaarlijkse datum van verlenging.
3.2 Over het deelname bedrag is BTW verschuldigd.
3.3 De deelnamekosten staan vermeld op de website van Amsterdam Made/Locally Made
3.4 De deelnemer dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn.
3.4 Bij overschrijding van een betalingstermijn door de deelnemer kan het bedrijf overgaan tot beëindiging van de overeenkomst.
3.5 De deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
3.6 Beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer kan schriftelijk t.a.v: info@locallymade.nl of info@amsterdammade.org. De overeenkomst zal per komende verlengingsdatum worden beëindigd. Er vind geen restitutie plaats van reeds betaalde deelname kosten.

Artikel 4 – Activiteiten

4.1 De door Amsterdam Made/Locally Made georganiseerde activiteiten zijn toegankelijk voor deelnemers die een overeenkomst hebben met Amsterdam Made/Locally Made
4.2 Activiteiten zijn ook toegankelijk voor introducés van deze deelnemers, mits deze zijn aangemeld.
4.3 Introducés van rechtspersoon zoals medewerker en zakenpartner zijn altijd toegestaan, mits deze zijn aangemeld.4.4 Introducés van rechtspersoon of natuurlijk persoon zoals partner of kind zijn altijd toegestaan, mits deze zijn aangemeld.
4.5 Introducés van rechtspersoon van een andere rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een eigen onderneming is eenmalig welkom als introducé. Dit om kennis te maken met Amsterdam Made/Locally Made en aansluitend te kiezen om al dan niet een overeenkomst aan te gaan.

Artikel 5 – Bijdrage gelden

5.1 Gelden worden door het bestuur ingezet voor:

  • De bedrijfsvoering van Amsterdam Made/Locally Made
  • Betaling van activiteiten georganiseerd door Amsterdam Made/Locally Made

Artikel 6 – Conversie

6.1 In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Amsterdam Made/Locally Made is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de georganiseerde activiteit of het uitvoeren daarvan door Amsterdam Made/Locally Made, tenzij de schade te wijten is aan Amsterdam Made/LocallyMade door opzet of grove schuld.
8.2 Amsterdam Made/Locally Made is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8.3 Indien Amsterdam Made/Locally Made op enig moment ondanks het in lid 1 en 2 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Amsterdam Made/Locally Made is gedekt.
8.4 Mede organisator vrijwaart Amsterdam Made/Locally Made voor alle aanspraken van derden jegens Amsterdam Made/LocallyMade wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de activiteit door Amsterdam Made/LocallyMade, behoudens indien en voor zover mede organisator bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van Amsterdam Made/LocallyMade.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Amsterdam Made/Locally Made en derden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Amsterdam Made/Locally Made en derden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.